Spartacus (1926)

Spartacus (1926)
"Spartak", SZ je HFSA 1926, b / w. Zgodovinska drame. Po romanu z istim imenom R. Giovanniolli. Igralci: Mt Lyarov ( gl Mt L. LYAROV.) , A. Simonov, S. Shkliarsky, Ostashevsky A Y. Savchenko, Rakitin, Deynar O. Nazarova, Lisevitskaya Vasya Ludvinskaya ( cm. Ludvinskaya bob) , Sergej Minin ( cm. Minin Sergej Artemyevitch) , O.

"Spartak", SZ je HFSA 1926, b / w.
Zgodovinska drame. Po romanu z istim imenom R. Giovanniolli.
Igralci: Mt Lyarov ( gl Mt L. LYAROV.) , A. Simonov, S. Shkliarsky, Ostashevsky A Y. Savchenko, Rakitin, Deynar O. Nazarova, Lisevitskaya Vasya Ludvinskaya ( cm. Ludvinskaya bob) , Sergej Minin ( cm. Minin Sergej Artemyevitch) , O. Merlatti Ivan Kononenko ( cm. Kononenko Ivan) , Denisov, B. Shelestov.
Režiser: E. Muhsin-Bay.
Avtorji scenarijev: Geo Shkurupy, M. Halperin.
Operater: M. Goldt.
Scenograf: George Bayzengerts (. videti BAYZENGERTS George) .

Enciklopedija kinematografije. 2010.